O klubu

Organizace karlovarských teraristů vznikla na počátku rok 1986. Na založení spolku se největší měrou podíleli Karel Janoušek a Eduard Šestina. Během čtyř let měla organizace na čtyřicet členů, kteří se zabývali poznáváním života plazů a obojživelníků.

Ochrana přírody

Nedílnou součástí činnosti byla od počátku také ochrana přírody. Podařilo se zachránit nebo obnovit populace skokanů hnědých (Rana temporaria) v jezírku Malé Versailles nebo ropuchy obecné (Bufo bufo) v lokalitě Krásný Jez a další. Sledovány byly populace všech druhů obojživelníků a plazů s regionálním přesahem.

Propagace činnosti

Velká pozornost byla věnována popularizaci teraristiky a herpetologie. Někteří členové klubu se zaměřili na práci s dětmi. V Karlových Varech byl tak veden přírodovědný kroužek, jenž spolupracoval s místními ochránci přírody.
Mezi nejvýznamnější aktivity klubu bezesporu patřilo a patří pořádání herpetologických kongresů a výstav. První teraristický aktiv se konal již v lednu 1986 a odstartoval tak tradici setkávání špiček českých i zahraničních teraristů a herpetologů v Karlových Varech.
Vedle těchto konferencí byly v 80. létech s velkým úspěchem a za značné pozornosti regionálních médií pořádány výstavy obojživelníků a plazů Československa v prostorách Zámecké kolonády.
Organizace také vydávala svůj časopis Zpravodaj, ve kterém informovala o svých činnostech, teraristických akcích, odborné literatuře, novinkách v teraristice a herpetologii atd.

Těžké časy

Se změnou společenského systému v r. 1989 šly ruku v ruce také změny ve stylu života obyvatelstva a zasáhly tak významnou měrou také do tradičního spolkového života. Nevýdělečně činné organizaci začaly chybět finanční prostředky na činnost a nutnost zajištění ekonomických potřeb členů omezila množství volného času. Kdysi tak pestrá činnost klubu se omezila již jen na pořádání teraristických konferencí což nebylo plně v souladu s posláním organizace, tak jak si ho předsevzala. Z původního počtu členů zbylo z různých důvodů posledních pět vytrvalců…

Nový nádech

Za této situace se na scéně objevuje Petr Voženílek, který svým nakažlivým elánem a za všech okolností pozitivním pohledem na věc, probouzí naděje v duších zbývajících členů. Zásluhou jeho a Miroslava Dohnala byla na ministerstvo vnitra zaslána žádost o registraci nově vzniklé organizace herpetologů a teraristů, která byla pod názvem Teraristé Karlovy Vary I založena dne 2.5. 1995 opět v Karlových Varech.

Současnost

Moderní historie klubu začíná ustanovující schůzí dne 24.11.1995, kdy byl zvolen výbor složený z prezidenta klubu, předsedy, jednatele, metodika, pokladníka a revizora. Hlavním bodem programu bylo vytvoření stanov organizace a vytýčení plánů do budoucna. V současné době (2008) sdružuje mezinárodní klub 18 členů, jejichž čestným prezidentem je již zesnulý Petr Voženílek. Se statutem čekatel klub registruje čtyři uchazeče. Členství v organizaci je podmíněno přísnými kritérii vyplývajícími ze stávající legislativy a požadavků na morální a etický kodex člena.

Priority

Činnost klubu se zaměřuje na problematiku chovu a poznání nebezpečných druhů zvířat konkrétně plazů a obojživelníků. Organizace zajišťuje svým členům i veřejnosti informační servis a v rámci klubu další aktivity s tím související. Prioritní zůstává nadále ochrana přírody a konání již tak dobře zavedených konferencí. Řada členů se věnuje publikační a přednáškové činnosti, osvětě a práci s dětmi a mládeží.

Spolupráce s jinými subjekty

Partnerskou organizací se kterou klub nejvíce spolupracuje je Teraristická společnost Praha (TSP). Průsečíkem činností jsou společné akce, přednášky a konference. Klub úzce spolupracuje s některými zoologickými zahradami ( i v zahraničí např. ZOO Moskva), Národním muzeem, vysokými školami, Toxinologickým centrem v Praze, veterinárními klinikami a řadou významných osobností v oblasti herpetologie a přírodovědy. Na poli ochrany přírody se rodí spolupráce s občanským sdružením Zamenis, z.s., které se zabývá ochranou užovky stromové (Zamenis longissimus).

Pravidelné akce

  • Aktiv teraristů a herpetologů ve Svatošských skalách
  • Výroční schůze klubu
  • Jarní setkání – tématické akce

Publikační činnost

  • Občasník organizace karlovarských teraristů
  • Fauna Bohemiae Septentrionalis
  • individuální publikace členů

Vedení klubu

prezidentPetr Voženílek
- článek na Wikipedii
předsedaMiroslav Dohnal
místopředsedaRoman Strnisko
pokladníkStanislav Hakl
legislativaJiří Hejduk
metodikKarel Janoušek
komunikace s médiiDan Valenta