Členství

Spolek chovatelů jedovatých hadů

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Název spolku je: Spolek chovatelů jedovatých hadů  (dále jen „spolek“).

Anglický ekvivalent názvu spolku je: STUDY AND PROTECTION OF VENOMOUS SNAKES

Sídlem spolku jsou Karlovy Vary

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je propagace teraristiky, šíření poznatků z oblasti teraristiky a herpetologie, podpora chovatelské činnosti a ochrana tuzemské herpetofauny

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím hlavní činnosti spolku, jejímž předmětem je:

a)    sdružování zájemců o teraristiku a herpetologii,

b)    pořádání přednášek a konferencí směřujících především k šíření poznatků a zkušeností v oblasti teraristiky a herpetologie,

c)    vydávání informačních zpráv na webových stránkách spolku,

d)    podpora chovatelské činnosti s důrazem na rozmnožování ohrožených a vzácných druhů, se zvláštním zaměřením na „aktivně jedovaté hady a ještěry“,

e)    pořádání zájmových tuzemských exkursí za účelem pozorování, studia chování a přirozeného prostředí plazů a obojživelníků ve volné přírodě,

f)    propagace aktivit spolku, teraristiky a herpetologie,

g)    ochrana životního prostředí, osvětová a informační činnost pro širokou veřejnost, 

h)    provádění monitoringu naší herpetofauny, 

i)     osvětová činnost v rámci ochrany našeho jediného volně žijícího jedovatého hada – zmije obecné.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.    Členem spolku může být fyzická osoba starší osmnácti let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2.    Člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit výbor spolku,

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)    aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

e)    účastnit se akcí spolku.

3.    Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)    hájit zájmy spolku,

c)    řádně a ve stanoveném termínu platit členské příspěvky.

4.    Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení výboru spolku,

b)    úmrtím člena,

c)    zánikem spolku,

d)    vyloučením člena členskou schůzí v případě, že závažným způsobem poruší tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.    Při zániku členství se členské příspěvky nevracejí.

6.    Seznam členů spolku je veřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí člen výboru spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

7.    Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    členská schůze,

b)    výbor spolku.

Čl. VI

Členská schůze

1.    Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    schvaluje vyloučení člena ze spolku,

c)    volí členy výboru spolku a odvolává je,

d)    rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

e)    rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

f)    rozhoduje o zániku spolku a změně právní formy,

g)    rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku svým usnesením.

2.    Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3.    Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.    Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit rozhodnutí výboru.

5.    Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6.    Pokud se na členské schůzi nesejde nadpoloviční většina členů, je schůze rozpuštěna a půl hodiny po započetí původní členské schůze zasedá členská schůze nová (složená z přítomných členů), která je usnášeníschopná a smí rozhodovat jen o bodech obsažených v programu zasedání rozeslaných členům v pozvánce na členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

7.    O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Výbor spolku

1.    Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku. Výbor spolku je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.    Výbor spolku má tři členy a je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Výbor se funkce ujímá dne následujícího po dni volby.

3.    Výbor je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanov,

b)    vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)    archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)    schvalovat přihlášky nových členů a navrhovat vyloučení členů,

4.    Výbor spolku si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka,

5.    Předseda spolku je statutárním orgánem. Zastupuje spolek ve všech věcech.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením členskou schůzí a nahrazují v plném rozsahu předchozí stanovy.

V Karlových Varech dne 27. 10. 2018

                                                                                      ………………………………….

                                                                                   Miroslav Dohnal, předseda spolku