Členství

Stanovy Klubu karlovarských teraristů

1. Název, sídlo a působnost

Karlovarští teraristé (dále jen KT) mají sídlo v Karlových Varech a působí na území celé České republiky

2. Úkoly a cíle

Úkolem a cílem KT je podporovat a vlastním přínosem obohacovat rozvoj:

 • teraristiky se specializací na toxinologicky významné druhy
 • herpetologie
 • etologie
 • ekologie

Poznatky z této činnosti KT shromažďuje a formou konzultací, přednášek a publikováním šíří mezi další zájemce. Přínos KT tak spočívá v individuálním i společném pozorování prováděném členy klubu, v metodicky správném chovu a odchovu terarijních živočichů, ve výměně poznatků a zkušeností a jejich publikování, v osvětové a poradenské činnosti.
KT participuje na ochraně přírody a životního prostředí formou spolupráce s organizacemi zaměřenými především na ochranu herpetofauny a druhové ochrany. Je zapojena do mezinárodního hnutí na ochranu herpetofauny, druhů a přírody jako celku.
Hospodářská a obchodní činnost má jen ekonomicky doplňující funkci. Zisk není zájmem ani cílem.

3. Hospodářský rok

Hospodářským rokem KT je rok kalendářní

4. Členství

Členem KT se může stát každá plnoletá osoba, která souhlasí se stanovami KT. O přijetí rozhoduje výbor KT. Více viz Podmínky pro přijetí nového člena KT

5. Zánik členství

Členství zaniká:

 • vystoupením písemně nebo ústně oznámeným výboru
 • vyloučením v případě hrubého porušení stanov
 • neúspěšným složením vstupního testu či pohovoru (viz Podmínky pro přijetí nového člena klubu KT)
 • zánikem klubu
 • úmrtím

6. Práva a povinnosti členů

Člen má právo účastnit se všech akcí pořádaných KT, může volit a být volen. Člen je povinen řídit se platnými stanovami, účastnit se výročních schůzí a podporovat úkoly a cíle KT. Nejpozději do konce prosince uhradit členský příspěvek pro následující hospodářský rok klubu na účet klubu nebo v hotovosti na výroční schůzi.

7. Členské příspěvky

Výši členských příspěvků stanovuje výbor KT na základě ekonomické situace. Rozhodnutí je projednáno se členy klubu na výroční schůzi.

8. Organizační struktura

Základním členem organizace je člen. Členové tvoří členskou základnu. V čele KT stojí výbor vedený předsedou. Hospodaření klubu kontroluje revizor . Součástí klubu je také funkce čestný prezident.

9. Volby

Výbor a revizor jsou voleni na období dvou let členskou základnou na výroční schůzi. Při volbách rozhoduje prostá většina platných hlasů.

10. Doplňky a změny stanov

Doplňky a změny stanov KT se předkládají v písemné podobě referendu všech členů. K změně je třeba nadpoloviční většiny platných hlasů.

11. Rozpuštění

Rozpuštění KT je možné navrhnout členům jedině v souhlasném prohlášení výboru a revizora. Členové rozhodují o rozpuštění v písemném referendu nadpoloviční většinou platných hlasů. Majetek KT po rozpuštění připadne té právnické osobě či instituci, která se zaváže k pokračování plnění cílů a úkolů KT. Pokud se takový následovník organizace na území ČR nenajde, připadne celý majetek jiné teraristické organizaci ČR a smí být použit jedině na podporu rozvoje herpetologie, ochrany a záchrany ohrožených obojživelníků a plazů. O naložení s majetkem KT rozhodne společně výbor a revizor.
V Karlových Varech dne 16.10. 1995
Poslední úpravy: 8.11.2008

Podmínky pro přijetí nového člena klubu KT

 1. Plnoletost
 2. Doporučení alespoň jednoho člena KT – tzv. ručitele
 3. Úspěšné absolvování standardizovaného vstupního pohovoru s vybranými členy klubu po jednom roce členství na Výroční schůzi.

Nový člen prokáže své teoretické popř. praktické znalosti, zkušenosti a dovednosti. Pohovor bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • základní systematika podřádu Serpentes se zaměřením na toxické taxony
 • základní anatomické znalosti
 • bezpečnostní podmínky chovu, základní znalosti plazích toxinů a jejich účinků
 • první pomoc při uštknutí

4. Chovatelská zařízení uchazeče musí splňovat bezpečnostní požadavky pro chov jedovatých hadů

 • chovné nádrže bez možnosti úniku chovanců
 • nádrže označené druhovým jménem , počtem kusů a symbolem nebo nápisem označujícím nebezpečí
 • pro chov jedovatých hadů by měla být vyčleněna samostatná uzamykatelná místnost. Není-li to možné, je nutné použít alespoň uzamykatelné (a uzamykané !) nádrže a poučit členy domácnosti o možném nebezpečí.
 • chovatel musí mít k dispozici telefonní čísla na instituce, které jsou schopny poskytnout odbornou radu či pomoc
 • chovatel si musí být vědom, že chová nebezpečné druhy zvířat. Podle toho s nimi zachází a nikdy se nedopouští exhibicionismu nebo nebezpečného žertování

5. Žadatel by měl být zkušeným teraristou

Samozřejmostí by měla být praxe alespoň v chovu nejedovatých hadů.

6. Bezpodmínečné dodržování stávající legislativy